Τα ευρήματα της μελέτης του υφιστάμενου συστήματος των Δηλώσεων Περιουσίας των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) και του παρεμφερούς «Πόθεν Έσχες» ως και οι αναλυτικές προτάσεις των μελετητών για την αναδόμηση του συστήματος, ώστε να καταστεί λειτουργικό και αποτελεσματικό και να επιτελέσει τον σκοπό του, παρατίθενται στις σελίδες που ακολουθούν.  Η μελέτη έγινε από τους έμπειρους Εγκεκριμένους Λογιστές Ελεγκτές κκ. Χρήστο Π. Παναγιωτίδη και Νίκο Γ. Συρίμη και τον Νομπελίστα Καθηγητή των Πανεπιστημίων Λονδίνου και Κύπρου Σερ Χριστόφορο Πισσαρίδη.

The findings of the study of the existing system of Wealth Declarations of the Politically Exposed Persons (PEPs) in Cyprus and of the Statements of the related Sources and Applications of Funds as well as the analytical proposals made - the implementation of which will render the system functional and effective - are set out in the pages that follow.  The study has been conducted by Messrs Christos P. Panayiotides and Nicos G. Syrimis, two highly experienced Certified Public Accountants and by Nobel Prize Winner Regius Professor of Economics at the London School of Economics and Professor of European Studies at the University of Cyprus, Sir Christopher A. Pissarides.

 

panayotidis

Χ. Παναγιωτίδης / Christos P. Panayiotides

sirimis

Ν. Συρίμης / Nicos G. Syrimis

pissaridis

Σερ Χ. Πισσαρίδης / Sir Christopher A. Pissarides

 

 

icon gr

1. Οι Καταστάσεις Περιουσίας των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) και το Συναφές Πόθεν Έσχες στην Κύπρο:  Συνοπτική Παρουσίαση

icon en

1. The Statements of Wealth of the Politically Exposed Persons in Cyprus: Executive Summary

icon gr

2. Οι Καταστάσεις Περιουσίας των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) και το Συναφές Πόθεν Έσχες στην Κύπρο:  Λευκή Βίβλος

icon en

2. The Statements of Wealth of the Politically Exposed Persons in Cyprus:  White Paper

icon gr

3. Προσάρτημα: Τα Επίμαχα Σημεία

icon en

3. Appendix:  The Controversial Issues

icon gr

4. Υπόδειγμα Δήλωσης Κατάστασης Περιουσίας ΠΕΠ

icon en

4. Specimen Declaration of Wealth by PEPs

icon gr

5. Η οικογενειακή περιουσία περιέχεται σε «συγκοινωνούντα δοχεία» και μπορεί να απεικονισθεί ΜΟΝΟ σε ενοποιημένη βάση

icon en

5. The family wealth is contained in “communicating vessels” and it can only be reported on a consolidated basis

icon gr

6. Πολιτική Στήριξη του έργου

icon en

6. Political Support given to the project

icon gr7. Γέφυρα στο "Πόθεν Έσχες" της Ελληνικής Δημοκρατίας (μόνο στα ελληνικά)

 

 

 

Έντυπο για σχόλια / παρατηρήσεις (σε Word) / Form for comments / suggestions (in Word)